PROJEKTY SZKOLNE

 

 

 

ZNAJDŻ NAS NA

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju
Dyrektor: Łukasik Grzegorz
Wicedyrektor: Galikowski Mateusz
Wicedyrektor: Małoszyc Katarzyna
Pedagog szkolny Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju
Pilawska Justyna
Mazur Aleksandra
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju
                                     

            1.         

Łukasik Grzegorz

            2.         

Galikowski Mateusz

            3.         

Małoszyc Katarzyna

            4.         

Bergel Wanda

            5.         

Ciesielska Anna

            6.         

Czerwiec Małgorzata

            7.         

Drobek-Klimek Aleksandra

            8.         

Gadowska Barbara

            9.         

Gręda - Gołombek Marzena

          10.         

Gruzło-Łukasik Katarzyna

          11.         

Grycman Jarosław

          12.        j

Gwardyś-Banasik Daria

          13.         

Hes Agnieszka

          14.         

Kania Wojciech

          15.         

Kawecki Mirosław

          16.         

Kilan Marcin

          17.         

Klocek Monika

          18.         

Kluz-Lemańska Małgorzata

          19.         

Kłus Dariusz

          20.         

Kocerba Tomasz

          21.         

Kolarz Sylwia

          22.         

Kolorz-Stylok Katarzyna

          23.         

Kosowska Agnieszka

          24.         

Kościelniak Karolina

          25.         

Kraus Barbara

          26.         

Kunaszyk Małgorzata

          27.         

Lada Grzegorz

          28.         

Lenartek Magdalena

          29.        w

Makoś Beata

          30.         

Marszałek Mariola

          31.         

Mazur Aleksandra Barbara

          32.         

Mazur Aleksandra Maria

          33.         

Mikołowicz Damian

          34.         

Myśliwiec Andrzej

          35.         

Pająk Kamil

          36.         

Paś Piotr

          37.         

Pilawska Justyna

          38.         

Przybylska Joanna

          39.         

Radajewski Dariusz

          40.         

Rogińska Sylwia

          41.         

Seget Bożena

          42.         

Seget Krzysztof

          43.         

Skrobiś Elżbieta

          44.         

Sobczyk Sylwia

          45.         

Stafin Piotr

          46.         

Stępień Aleksandra

          47.         

Śmigielski Adam

          48.         

Węglarz Kinga

          49.         

Zawierucha Damian

          50.         

Zawiślak-Kozłowska Joanna

          51.         

Ziebura Lucyna

 

Szkoła Podstawowa nr 2 Mistrzostwa Sportowego

 

V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 

 

Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

 

Aktualności

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 13.09.2023

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

KLASA

SALA

GODZINA

13 września 2023r. (środa)

4a

2.1

 

16.00

4b

2.3

5a

2.2

6a

1.5

6b

1.2

7a

2.7

7b

1.4

7c

1.1

1A 

2.4

16.30

2A

0.8

16.00

2B

0.4

3A

2.6

4A

1.6

13 września 2023r. (środa)

1M

2.6

 

 

 

17.30

1S

1.6

2s

1.4

2T

0.4

3S

2.8

4s

1.5

5N

2.5

5S 14.09.2023

 0.9

 

 

Podczas zebrań dostępny bedzie parking przy sądzie 

 

Stypendium szkolne 2023/2024

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne w bieżącym roku szkolnym 2023/2024.

Termin składania wniosków:    15 września 2022r. do godziny 9.00

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (dochody za m-c sierpień) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia DOBRY START (300+).

 Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

W załączeniu do wydruku:                                

- wniosek o stypendium

- regulamin przyznawania stypendium

- katalog wydatków

 

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 

ul. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

telefon:
32 4732552, 32 4732553 
telefon/fax:
32 4732995 
tel. kom:
507 051 420

email: poczta@zs5.jastrzebie.pl

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux