PROJEKTY SZKOLNE

 

 

 

ZNAJDŻ NAS NA

 

 

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)
 3. Statut Zespołu Szkół nr im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju
 4. Zarządzenie Nr Or-IV.0050.756.2022 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Jastrzębie-Zdrój

 

 • 1 Informacje ogólne.
 1. Rekrutacja przeprowadzana jest do klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego i prowadzona będzie etapowo:
 • złożenie wniosku
 • próby sprawności fizycznej:
 • szybkość,
 • próba mocy (skok w dal z miejsca),
 • technika specjalna (prowadzenie piłki),
 • gra ocena umiejętności w 4 obszarach: zaangażowanie w grę w ataku, zaangażowanie w grę w obronie, współpraca z kolegami, decyzyjność (podania, strzał, drybling)
 • weryfikacja wniosków.
 1. Za prace związane z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów odpowiada Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

 

 • 2 Zasady i terminy rekrutacji.

 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego – 06.02.2023. – 03.03.2023.
 2. Próby sprawności fizycznej - boisko Orlik ul. Staszica 10 w Jastrzębiu-Zdroju:
 • 03.2023. godz. 15.00
 1. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 22.03..2023r.
 2. Uczniowie pozytywnie zakwalifikowani po próbach sprawności fizycznej przechodzą do etapu weryfikacji wniosków.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału mistrzostwa sportowego – 27.03.202r..
 4. Uczeń zakwalifikowany do szkoły podstawowej zobowiązany jest w terminie do 28.03.2023. – 07.04.2023. roku złożyć następujące dokumenty:
 • Pisemne oświadczenie rodziców o woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju,
 • Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
 1. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju nastąpi w dniu 11 kwietnia  2023 roku.
 2. Postępowanie uzupełniające trwa do 15.05.2023 roku.

 

 • 3 Tryb odwoławczy

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej                  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Rodzic ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 Mistrzostwa Sportowego

 

V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 

 

Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

 

Aktualności

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 13.09.2023

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

KLASA

SALA

GODZINA

13 września 2023r. (środa)

4a

2.1

 

16.00

4b

2.3

5a

2.2

6a

1.5

6b

1.2

7a

2.7

7b

1.4

7c

1.1

1A 

2.4

16.30

2A

0.8

16.00

2B

0.4

3A

2.6

4A

1.6

13 września 2023r. (środa)

1M

2.6

 

 

 

17.30

1S

1.6

2s

1.4

2T

0.4

3S

2.8

4s

1.5

5N

2.5

5S 14.09.2023

 0.9

 

 

Podczas zebrań dostępny bedzie parking przy sądzie 

 

Stypendium szkolne 2023/2024

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne w bieżącym roku szkolnym 2023/2024.

Termin składania wniosków:    15 września 2022r. do godziny 9.00

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (dochody za m-c sierpień) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia DOBRY START (300+).

 Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

W załączeniu do wydruku:                                

- wniosek o stypendium

- regulamin przyznawania stypendium

- katalog wydatków

 

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 

ul. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

telefon:
32 4732552, 32 4732553 
telefon/fax:
32 4732995 
tel. kom:
507 051 420

email: poczta@zs5.jastrzebie.pl

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux