PROJEKTY SZKOLNE

 

 

 

ZNAJDŻ NAS NA

 

 

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych

do  V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  oraz  Technikum nr 2

 

w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)
 3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024  z dnia 30 stycznia 2023 roku.
 4. Statut Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.

 1 Informacje ogólne.

 1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
 2. Rekrutację przeprowadza się do V Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego oraz Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 5 Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.
 3. Za prace związane z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów odpowiada Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

 

 

 2 Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35;
 • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

 1.  Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem, o których mowa odpowiednio w art. 134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3 ustawy, przyznaje się 7 punktów.
 2.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 4. d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2431

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 1. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 2. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 3. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty
 2. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

 

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.

 3 Wybrane zajęcia edukacyjne w poszczególnych typach szkół

 

 

TYP SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

rozszerzenie / profil / zawód

 

NAZWA PRZEDMIOTU

(wybrane zajęcia edukacyjne )

 

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

 

 

§  przedmioty rozszerzone:

GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

 

język polski

matematyka

język angielski

geografia

 

TECHNIKUM NR 2

 

§  technik mechanik

§  technik informatyk

 

§  przedmioty rozszerzone:

GEOGRAFIA,  MATEMATYKA

 

język polski

matematyka

geografia

informatyka

 

 4 Wymagane dokumenty

 1. Podanie (wydruk z internetu), które jest do pobrania z systemu rejestracji kandydatów, potwierdzone podpisem ucznia i jego rodzica / prawnego opiekuna.
 2. Potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopie zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – w przypadku potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły.
 4. Trzy fotografie (czytelnie podpisane na odwrocie).
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie /technikum/.

 

 5 Zasady i terminy rekrutacji.

 

Podstawa prawna:

Art.  154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

  

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2023/2024

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych 

______________________________________

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Z WYŁĄCZENIEM dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych 

od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. 

do godz. 15.00

 

 

_____________

 

 

od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca  2023 r. 

do godz. 15.00

 

od 27 lipca 2023r.

do 1 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej I o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata  wniosku o przyjęcie, z uwagi na  zmianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023r

do 10 lipca 2023r.

do godz. 15

 

3

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej :

a)      szybkość

b)      próba mocy (skok w dal)

c)      technika specjalna (prowadzenie piłki)

d)      technika specjalna (strzał po żonglerce )

e)      gra – ocena umiejętności w 4 obszarach

- zaangażowanie w grę w ataku

- zaangażowanie w grę w obronie

- współpraca z kolegami

- decyzyjność (podanie, strzał, drybling)

6 czerwca 2023r. godz. 15.00

Boisko Orlik

ul. Staszica 10    w Jastrzębiu-Zdroju

3 sierpnia 2023r. godz. 15.00

Boisko Orlik

ul. Staszica 10    w Jastrzębiu-Zdroju

 

4

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

 

 

 

14 czerwca     2023 r.

 

8  sierpnia    2023r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych  z ustaleniem tych okoliczności.

 

10  lipca      2023r.

 

1 sierpnia      2023 r.

6

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

17  lipca

2023r.

7 sierpnia 2023r.  

 

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

18 lipca

2023r.

 

 

8 sierpnia 2023r.

 

8

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

 

od 15 maja 2023r.

do 20 lipca 2023r.

 

od 27 lipca 2023r.    

do 10 sierpnia 2023r.

9

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.   

 

 

 

od 18 lipca 2023r.

do 25 lipca 2023r.

do godz. 15.00

 

od 8 sierpnia 2023r. 

do 14 sierpnia 2023r.

do godz. 15.00

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 lipca 2023r

do godz. 14.00

 

 

 

16  sierpnia 2023r.

do godz.14.00

 

11

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty informacji o wolnych miejscach                   w szkole przez formularz na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty.

 

26  lipca 2023r.

 

16  sierpnia 2023r.

12

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 31 lipca 2023r.

 

do 21 sierpnia 2023r.

13

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 3 dni od dnia wystąpienia           o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

14

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia 

 

15

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

 

 6 Tryb odwoławczy

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Rodzic ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 Mistrzostwa Sportowego

 

V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 

 

Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

 

Aktualności

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 13.09.2023

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

KLASA

SALA

GODZINA

13 września 2023r. (środa)

4a

2.1

 

16.00

4b

2.3

5a

2.2

6a

1.5

6b

1.2

7a

2.7

7b

1.4

7c

1.1

1A 

2.4

16.30

2A

0.8

16.00

2B

0.4

3A

2.6

4A

1.6

13 września 2023r. (środa)

1M

2.6

 

 

 

17.30

1S

1.6

2s

1.4

2T

0.4

3S

2.8

4s

1.5

5N

2.5

5S 14.09.2023

 0.9

 

 

Podczas zebrań dostępny bedzie parking przy sądzie 

 

Stypendium szkolne 2023/2024

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne w bieżącym roku szkolnym 2023/2024.

Termin składania wniosków:    15 września 2022r. do godziny 9.00

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (dochody za m-c sierpień) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia DOBRY START (300+).

 Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

W załączeniu do wydruku:                                

- wniosek o stypendium

- regulamin przyznawania stypendium

- katalog wydatków

 

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 

ul. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

telefon:
32 4732552, 32 4732553 
telefon/fax:
32 4732995 
tel. kom:
507 051 420

email: poczta@zs5.jastrzebie.pl

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux