REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO
w
Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju

1.Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom na terenie obiektu oraz wokół niego , zapewnienie porządku publicznego i ochrona mienia, a także ochrona przeciwpożarowa.
Podstawą prawną zastosowania monitoringu wizyjnego jest Prawo oświatowe oraz Ustawa kodeks pracy.

2.W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku, czasu pobytu, miejsca pobytu.

3.Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 10, kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon/fax: +48 32 4732552

4.Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 10 z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych”

5.Monitoring obejmuje następujące strefy, obszary oraz pomieszczenia: korytarze szkolne, wejścia do szkoły, boiska szkolne, parking szkolny, teren wokół szkoły.

6.Monitoring nie obejmuje pomieszczeń zakwaterowania wychowanków, pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń socjalnych.

7.Na system monitoringu składają się kamery , urządzenie rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.

8.Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

9.Monitoring funkcjonuje całodobowo.

10.Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora oraz dostępności niniejszego regulaminu.

11.Zbiór nagrań obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt.1 i przechowuje przez okres 10 dni. Jeżeli jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone.

12.Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

13.Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 13.Osoba , której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14.Osoba , której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez gody tych osób.

15.Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

16.Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.

Zatwierdził:

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5
im. Jana Pawła II
w Jastrzębiu-Zdroju

Inspektor danych osobowych

W Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju,
na podstawie art. 37 pkt. 1 lit. a RODO (*) został powołany inspektor ochrony danych.

Imię i nazwisko IOD: Bernadeta Donder

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się wysyłając pismo na adres
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II,  44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 10

lub elektronicznie na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju oraz z wykonywaniem przez szkołę praw przysługujących im na mocy RODO(*).

Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

Do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:

a)informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO(*);
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO(*), oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

__________________________________________________________________________________

(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) , informujemy, że:

1. administratorem danych jest Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon/fax: +48 32 4732552

2. z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Staszica 10 z dopiskiem "inspektor ochrony danych"

3. dane osobowe przetwarzamy w celu:
a) realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego w szczególności z: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wizerunek) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych jednostki ;

5.dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej jednostki, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody;

6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7.osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych , na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO,

8. gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to osobie, której dane dotyczą nie przysługuje : a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,;

9.administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Friday the 22nd. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux