Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

Drukuj
Kategoria: REKRUTACJA 2018/2019
Opublikowano ADMIN

Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

V Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 2

w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju

na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.).
 2. 2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).
 3. 3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59).
 4. 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.(Dz.U. z 2017r., poz. 586).
 5. 5.Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniające decyzję w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów do publicznych przedszkoli, szkół i placówek z dnia 28 stycznia 2019r.

§ 1 Informacje ogólne.

 1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
 2. Rekrutację przeprowadza się do V Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.
 3. Za prace związane z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów odpowiada Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

§ 2 Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Za egzamin gimnazjalny – wyniki egzaminu będą przeliczane według kryteriów:
  wynik przedstawiony w procentach z:
  1) języka polskiego,
  2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3) matematyki,
  4) przedmiotów przyrodniczych,
  5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2.
 2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
  1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.
 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
  1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1– 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

§ 3 Wybrane zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

w poszczególnych typach szkół

TYP SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

rozszerzenie / profil / zawód

NAZWA PRZEDMIOTU

(wybrane zajęcia edukacyjne )

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa humanistyczna:

 • przedmioty rozszerzone:

JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA

język polski

język angielski

historia

wos

Oddział mistrzostwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna:

 • przedmioty rozszerzone:

GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

język polski

język angielski

geografia

biologia

TECHNIKUM NR 2

 • technik mechanik
 • technik informatyk

język polski

matematyka

język angielski

informatyka

§ 4 Wymagane dokumenty

 1. Podanie (wydruk z internetu), które jest do pobrania z systemu rejestracji kandydatów, potwierdzone podpisem ucznia i jego rodzica / prawnego opiekuna.
 2. Potwierdzona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – w przypadku potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły.
 4. Trzy fotografie (czytelnie podpisane na odwrocie).
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie /technikum/.

 1. Od 13 maja do 25 czerwca 2019 roku – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
 2. 23-24 maja 2019 roku - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (oddział mistrzostwa sportowego),
 3. 5 czerwca 2019 roku – podanie list kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawnościowej
 4. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku – uzupełnienie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 5. Do 15 lipca 2019 roku – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 6. 16 lipca 2019 roku – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 7. 9 lipca 2019 roku – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,
 8. Od 16 lipca do 24 lipca 2019 roku – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – przedłożenie także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 9. Od 16 lipca do 18 lipca 2019 roku uzyskanie skierowania na badania lekarskie - orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 10. 25 lipca 2019 roku - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 11. Najpóźniej do 26 lipca 2019 roku – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Rodzic ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Saturday the 18th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux