XIV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI z okazji 100lecia

Utworzono: poniedziałek, 05, listopad 2018 ADMIN

 REGULAMIN BIEGU ORAZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

karta_zgloszen_XIV 

zgoda_na_udzial_XIV

oswiadczenie_opiekuna XIV

 

 

REGUMALIN: 

IX Edycja Grand Prix Młodzieżowej Ligi  Biegowej o Puchar Dyrektora MOSiR Jastrzębie-Zdrój

Zespół Szkół  nr  5 im. Jana Pawła II

                 XIV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI                   

Z OKAZJI 100-LECIA

ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

CEL IMPREZY

 • uczczenie 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI,
 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • propagowanie wartości oraz korzyści niesionych przez sport – fair play,
 • popularyzacja zdrowego stylu życia i biegów masowych,
 • popularyzacja miasta i regionu.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

ul. Staszica  10 tel.: +48 32 473-25-52

email: 

WSPÓŁORGANIZATOR

 • MOSiR Jastrzębie–Zdrój

TERMIN I MIEJSCE

 • 8  listopada 2018r.    PARK  ZDROJOWY
 • Biuro zawodów – DOM ZDROJOWY

ZGŁOSZENIA

Zawody są otwarte dla wszystkich uczniów spełniających  kryteria  uczestnictwa zawartych w dalszej części  regulaminu.

Zapisy do biegów wyłącznie poprzez panel zapisów – B4sport :

https://b4sportonline.pl/zawody_szkolne/zapisy_na_xiv_bieg_niepodleglosci

Zgłoszenia elektroniczne będą otwarte do 6 listopada do godz. 24.00 po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia!

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej, zgody rodziców / prawnych opiekunów na udział w zawodach oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku (załącznik nr 2).

Przystąpienie do BIEGU jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu IX Edycji GPMLB oraz XIV Biegu Niepodległości PRZEZ PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA, A W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia lub osoby, która nie może sama o sobie decydować wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na wzięcie udziału w BIEGU.

Uczestnikiem BIEGU może zostać uczeń, u którego nie występują przeciwwskazania zdrowotne. Decyzje w tym zakresie podejmuje rodzic lub opiekun prawny.

Osoba pełnoletnia i mogąca decydować sama o sobie, ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje zdrowotne mogące wystąpić w wyniku uczestnictwa w BIEGU.

Szkoła, której uczniowie będę uczestniczyli w biegu, i która dokonuje zgłoszenia zbiorczego jest zobowiązana pozyskać zgodę rodziców/ opiekunów prawnych  na udział ucznia niepełnoletniego. Szkoła ta zobowiązana jest  zapoznać rodziców/opiekunów prawnych   z treścią Regulaminu przed wyrażeniem zgody. Przykładową klauzulę zgody zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.

Zgłoszenie ucznia przez szkołę jest dla organizatora biegu jednoznaczne z odebraniem przez szkołę od rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji zapisów niniejszego regulaminu oraz zgody na udział w bie

 • W dniu zawodów opiekun grupy dokonuje weryfikacji zgłoszenia (lista zgłoszeniowa – załącznik nr1) oraz pobiera karty startowe.
 • Wszystkie druki do pobrania ze szkolnej strony: http://zs5.jastrzebie.pl/
 • Biuro zawodów czynne od godz. 8.30

PROGRAM ZAWODÓW – orientacyjny program minutowy

od 8.30 – Weryfikacja zgłoszeń uczestników

Kategoria I – Szkoły Podstawowe – roczniki 2010 i młodsi

 • 9.30 – Start dziewcząt – dystans ok. 400m
 • 9.40 – Start Chłopców – dystans ok. 400m

Kategoria II – Szkoły Podstawowe – roczniki 2009 - 2008

 •  9.50 – Start dziewcząt – dystans ok. 400m
 • 10.05 – Start Chłopców – dystans ok. 400m 

Kategoria III – Szkoły Podstawowe – rocznik 2006 - 2007

 • 10.20 – Start dziewcząt – dystans ok. 800m
 • 10.35 – Start Chłopców – dystans ok. 800m

Kategoria IV – Szkoły Podstawowe i Gimnazja – rocznik 2003 - 2005

 • 10.50 – Start dziewcząt – dystans ok. 800m
 • 11.05 – Start Chłopców – dystans ok. 800m

 Kategoria V – Szkoły Ponadpodstawowe – roczniki 2002 - 1999

 • 11.20 – Start Dziewcząt – dystans ok.1000m
 • 11.35 – Start Chłopców – dystans ok. 1000m
 • ok.12.00 – Dekoracja  – DOM ZDROJOWY

KLASYFIKACJA

 • indywidualna dziewcząt i chłopców w kategorii szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
 • generalna klasyfikacja szkół podstawowych chłopcy + dziewczęta
 • generalna klasyfikacja szkół ponadpodstawowych chłopcy + dziewczęta
 • dodatkowa klasyfikacja dla najliczniej reprezentowanej szkoły podstawowej, ponadpodstawowej ( ogólna liczba uczestników, która ukończyła bieg )

NAGRODY

 • za miejsca I - III we wszystkich kategoriach: statuetki+ dyplom
 • za miejsca I - III  w klasyfikacji generalnej szkół chłopcy + dziewczęta: puchar + dyplom
 • najliczniej reprezentowana szkoła podstawowa oraz ponadpodstawowa: puchar

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1.Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą w  ul. Harcerska 14 b,  44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Tel.: 324719450, adres e-mail: 

2. Kontakt korespondencyjny do wyznaczonego inspektora ochrony danych możliwy jest na adres administratora wskazany w pkt.1.

3. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodziców/opiekunów  prawnych.

4.Celem przetwarzania danych jest zakwalifikowanie ucznia do biegu, a także jego udokumentowanie  oraz  opublikowanie wyników biegu.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być  podmioty upoważnione z mocy prawa,  firma realizująca zapisy do biegu, podmiot  opracowujący  wyniki  biegów oraz lokalna prasa, telewizja, portal społecznościowy facebook.

6. Uczestnikom przysługuje  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  przez jej wycofaniem.                                                                                              

7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osób fizycznych (zwanym: RODO) podmiot danych  ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.

9. Administratorem  danych osobowych jest również :

- Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Staszica 10,  44-330 Jastrzębie-Zdrój tel.: 324732552, adres e-mail: 

Kompetencje oraz zadania administratorów zostały określone w regulaminie.       

Uczestnik biegu bądź jego rodzic/opiekun prawny mogą wykonywać  prawa wynikające z RODO, o których mowa  w pkt.6 i 7 niniejszej informacji, wobec każdego z administratorów,  w zakresie dokonywanego przez niego przetwarzania.

10.Dane osobowe uczestników zawarte w zgłoszeniu zostaną usunięte w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia wyników  zawodów.

11.Dane osobowe podlegające upublicznieniu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • każdy zawodnik który ukończył bieg dodatkowo otrzymuje punkty w ramach cyklu Grand Prix (szczegóły na stronach internetowych http://zs5.jastrzebie.pl/ oraz  www.klubiegacza-jastrzebie.pl,
 • oficjalne wyniki wszystkich rozegranych biegów zostaną zamieszczone do 7 dni na w/w portalach,
 • w biegu mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół poszczególnych typów z terenu miasta Jastrzębia Zdroju i okolic
 • wszystkich uczestników obowiązują pisemne zgody rodziców na udział w zawodach oraz legitymacje szkolne, potwierdzone oświadczeniem opiekuna grupy,
 • opiekun zobowiązany jest do posiadania kompletnej dokumentacji swoich zawodników;  organizator zawodów ma prawo zweryfikowania zawodników w dniu biegu,
 • odebranie pakietów startowych przez opiekunów równoznaczne jest z akceptacją regulaminu,
 • obowiązuje strój sportowy,
 • zawodnicy na start powinni się zgłosić 5 min przed rozpoczęciem biegu w danej kategorii wiekowej,
 • zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania imprezy,
 • koszty dojazdu pokrywają uczestnicy,
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy (w tym kradzieże),
 • organizator nie przewiduje zorganizowania przechowalni rzeczy dla uczestników zawodów,
 • szatnie będą dostępne tylko i wyłącznie na przebranie zawodników,
 • zawodnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 WSZELKIE SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR.

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 501 060 248 Damian Zawierucha

Thursday the 4th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux