W "5" dobrze się składa!

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu–Zdroju zaprasza tegorocznych uczniów klas ósmych do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.

W naszej szkole masz możliwość kształcić się w:

Technikum nr 2

- Klasa w zawodzie technik informatyk
- Klasa w zawodzie technik mechanik

V Liceum Ogólnokształcącym

- Klasa ogólnodostępna z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim
- Klasa ogólnodostępna z rozszerzoną geografią i językiem angielskim
- Klasa Mistrzostwa Sportowego w Piłce Nożnej z rozszerzoną geografią i językiem angielskim

Zapraszamy!

 

WYDAWANIE ŚWIADECTW

Wydawanie świadectw w dniu 26 czerwca 2020:

 • Klasy 5A, 5B, 5C- godz. 8.00
  • 5A – sala 12
  • 5B – sala 19
  • 5C – sala 24
 • Klasy 6A, 6B- godz. 9.00
  • 6A – sala 12
  • 6B – sala 19
 • Klasy 7A, 8A, 1A- godz. 10.00
  • 7A – sala 12
  • 8A – sala 19
  • 1A – sala 24
 • Klasy 1M, 1T- godz. 11.00
  • 1M – sala 12
  • 1T – sala 19
 • Klasy 1N, 1S- godz. 12.00
  • 1N – sala 12
  • 1S – sala 19
 • Klasy 2M, 2T- godz. 13.00
  • 2M – sala 12
  • 2T – sala 19
 • Klasy 3M, 3T- godz. 14.00
  • 3M – sala 12
  • 3T – sala 19

 1. Uczniowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wyznaczonych godzin harmonogramu.
 2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny
  (dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, zasłonięte usta i nos, posiadać założone rękawiczki jednorazowe, zachować odległość 2 m między osobami).

EGZAMINY POPRAWKOWE 2020 (roczne)

Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2019/2020

 • Matematyka- wtorek, 25 sierpnia 2020 godz. 9.00
 • Fizyka - wtorek, 25 sierpnia 2020 godz. 9.00
 • Chemia- środa, 26 sierpnia 2020 godz. 9.00
 • Język polski- środa, 26 sierpnia 2020 godz. 9.00

Zdalna szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DO PRACY W WARUNKACH PANDEMII COVID – 19

                          

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju

DO PRACY W WARKUNKACH PANDEMII COVID – 19

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii COVID – 19, dotyczącą wszystkich pracowników, uczniów oraz rodziców dzieci korzystających z konsultacji w szkole.
 2. Celem jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, umożliwienie wychowankom uczęszczanie na konsultacje organizowane stacjonarnie w szkole:

- od 25 maja br. dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej i klas IV Technikum nr 2

- od 1 czerwca br. dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej, technikum i liceum.

OBOWIĄZKI DYREKTORA

 1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii COVID – 19.
 2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
 3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej.
 4. Dyrektor zamieszcza informacje przy wejściu do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące na teren szkoły.
 5. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów wózków inwalidzkich, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 6. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19.
 7. Dyrektor w widocznym miejscu  umieszcza numery telefonów organów:  organu prowadzącego, Kuratorium Oświaty, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112
 8. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 9. Dyrektor zapewnia termometr – do pomiaru temperatury młodzieży oraz pracownikom.
 10. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone w m.in. środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum 2 metry odległości od innych osób, w którym można będzie odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 11. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 12. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, Dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy i poinformuje właściwą miejscową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, służby medyczne, organ prowadzący oraz kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.
 13. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa młodzieży w czasie konsultacji organizowanych w szkole.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii COVID – 19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece młodzieży.
 3. Nauczyciele przebywają tylko w wyznaczonej sali ze stałą grupą powierzoną ich opiece.
 4. Nauczyciele i pracownicy zachowują między sobą dystans, minimum 1,5 m.
 5. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele kontrolują, czy salę zajęć zdezynfekowano.
 6. Nauczyciele są zobowiązani do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zakazu wyjść z uczniami poza teren szkoły.
 8. Nauczyciele nie pozostawiają grupy samej podczas konsultacji.
 9. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje dziecko w specjalnym wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu wyposażonym w m.in. środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza Dyrektorowi szkoły stwierdzenie objawów chorobowych oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur postępowania ustalonych na czas pandemii COVID – 19.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do posyłania na konsultacje do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia korzystającego z konsultacji każdorazowo podpisują oświadczenie zgodne z obowiązującym w szkole wzorem.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia swojemu dziecku środków ochrony osobistej.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką, dezynfekcji rąk w przypadku ewentualnej potrzeby wejścia do szkoły.

ZASADY POBYTU UCZNIA W SZKOLE  

 1. Przy wejściu do budynku obligatoryjnie WSZYSCY wchodzący zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką, i dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie przychodzą na konsultacje według ustalonego harmonogramu.
 3. Uczniowie każdorazowo na konsultacje dostarczają podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenie zgodne z obowiązującym w szkole wzorem.
 4. Uczniowie przebywają tylko w przydzielonej sali lekcyjnej.
 5. Liczebność uczniów w grupie wynosi maksymalnie 12.
 6. Uczniowie pracują pojedynczo przy stoliku – minimum 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali.
 7. Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów ani podręczników.
 8. Uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny:  często myją ręce wodą z mydłem, nie podają  ręki na powitanie, zasłaniają usta i nos podczas kichania i kaszlu, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Uczniowie zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI                                          

 1. Przy wejściu na teren szkoły wszyscy są zobligowani do dezynfekcji rąk – środki dezynfekujące znajdują się w holu przy wejściu głównym do szkoły.
 2. Dyrektor lub osoba upoważniona monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, włączników światła itp.) i powierzchni płaskich, w tym blatów. Podczas dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujące się na opakowaniach środków dezynfekujących.
 3. Pracownicy są zaopatrzeni w środku ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice.
 4. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
 5. W toaletach wywieszone są plakaty i piktogramy z instrukcjami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje.

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19  PRACOWNIKA SZKOŁY:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić także niezwłocznie dyrektora szkoły.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów.
 3. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, oddziału zakaźnego szpitala odpowiada sekretariat szkoły.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w szkole, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik.
 7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA U UCZNIA  ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM:

 1. W przypadku zauważenia objawów:

ü  gorączka powyżej 38oC

ü  kaszel

ü  duszności

należy zawiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia – jak najszybciej.

 1. Ucznia z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając
  go w przygotowanej izolatce – pokój pielęgniarki szkolnej. Uczeń pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Zalecana odległość od ucznia – 2 m.
 2. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID oraz organ prowadzący.
 3. Po przyjeździe rodziców uczeń pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
 4. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 5. Dalsze postępowanie prowadzi się tak, jak w „Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na covid-19 pracownika szkoły” pkt. 5-7.
Wednesday the 15th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux