Regulamin rekrutacji SP2

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Opublikowano Piotr Stafin

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.(DZ.U z 2017r., poz. 610).   

§ 1  Informacje ogólne.

 1. Rekrutacja przeprowadzana jest dwuetapowo:
 • próby sprawności fizycznej,
 • weryfikacja wyników edukacyjnych.
 1. Za prace związane z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów odpowiada Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest utworzenie oddziałów o specjalności piłka nożna chłopców w klasie czwartej, piątej, szóstej i siódmej.
 3. Liczba uczniów w oddziale uzależniona jest od naboru uczniów o zbliżonym poziomie sportowym.

 1. Próby sprawności fizycznej:
 1. Wyniki  prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni.
 2. Uczniowie pozytywnie zakwalifikowani po próbach sprawności fizycznej przechodzą do drugiego etapu rekrutacji.
 3. Drugi etap rekrutacji obejmuje weryfikację wyników edukacyjnych z następujących przedmiotów z ostatniego świadectwa promocyjnego: język polski, matematyka, język obcy, przyroda. Za oceny uczeń otrzymuje punkty wg następującego klucza:
 • Celujący – 12 punktów
 • Bardzo dobry – 10 punktów
 • Dobry –  8 punktów
 • Dostateczny – 6 punktów
 • Dopuszczający – 2 punkty
 1.  Za szczególne osiągnięcia na świadectwie promocyjnym lub świadectwo z wyróżnieniem uczeń może dodatkowo otrzymać dodatkowo po 7 punktów.
 2. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego w dniu 2 czerwca 2017 roku.
 3. Uczeń zakwalifikowany do szkoły podstawowej zobowiązany jest w terminie do 9 czerwca 2017 roku złożyć następujące dokumenty:
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie szkoły)
 • Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju,
 • Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczęszczania do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły następuje poprzez złożenie w sekretariacie następujących  dokumentów 23 - 26 czerwca 2017roku:
 • Oryginału świadectwa promocyjnego z roku szkolnego 2016/2017,
 • Karty zdrowia ucznia, 3 fotografii o wymiarach 30 X 42 mm.
 1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju nastąpi w dniu 29 czerwca 2017 roku.
 2. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2017 roku.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Rodzic ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Saturday the 18th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux