Regulamin rekrutacja LO/T 2017

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Opublikowano Admin

Regulamin rekrutacji

V Liceum Ogólnokształcącego

Technikum nr 2

w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju                        na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r.- Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.(DZ.U z 2017r., poz. 610).   

§ 1  Informacje ogólne.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Rekrutację przeprowadza się do V Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 2 w zawodach: technik mechanik i technik informatyk w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.

Za prace związane z przyjmowaniem kandydatów do poszczególnych oddziałów odpowiada Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

§ 2 Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym

ZAGADNIENIE

PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA

PUNKTACJA MAKSYMALNA

JĘZYK POLSKI

oraz  TRZY WYBRANE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

( każdy przedmiot punktowany jest odrębnie)

DOPUSZCZAJĄCY – 0 pkt.

DOSTATECZNY – 9 pkt.

DOBRY – 13 pkt.

BARDZO DOBRY – 16 pkt.

CELUJĄCY – 19pkt.

4 x 19 pkt. = 76 pkt.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM 5 pkt.

UDZIAŁ W FINALE WOJEWÓDZKIM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORA OŚWIATY

 ( można podać poświadczony udział w maksymalnie dwóch konkursach )

12 pkt.

(10 pkt. za jeden konkurs

+2 za pozostałe konkursy)

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE, ARTYSTYCZNE LUB INNE KONKURSY

CO NAJMNIEJ NA SZCZEBLU POWIATOWYM / wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum/

MAKSYMALNIE 5 pkt.

5 pkt.(I miejsce lub tytuł laureata )

4 pkt. (II miejsce lub tytuł finalisty )

3 pkt.) III miejsce lub wyróżnienie)

STAŁE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZA 2 pkt.

ABSOLWENCI ZWOLNIENI Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEZ DYREKTORA OKE

Dodatkowo dolicza się punkty za oceny na świadectwie z j.polskiego     i trzech wybranych zajęć edukacyjnych
MAKSYMALNA ILOŚĆ  PUNKTÓW UZYSKANYCH W WYNIKU REKRUTACJI 100  pkt.

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

1.język polski - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent

2.historia i wos 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent

3.matematyka - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent

4.przedmioty przyrodnicze - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent

5.język obcy nowożytny poziom podstawowy - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent

5x20pkt. =100  pkt.

CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW

200  pkt.

§ 3 Wybrane zajęcia edukacyjne poddane punktacji w poszczególnych typach szkół

TYP SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

NAZWA PRZEDMIOTU

(wybrane zajęcia edukacyjne )

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa lingwistyczna

Klasa medialno-edytorska

Klasa artystyczna

przedmioty rozszerzone do wyboru spośród:

język polski, język angielski, historia, historia sztuki

język polski

język angielski

historia

wos

Klasa biznesowa

Klasa promocji zdrowia

przedmioty rozszerzone do wyboru spośród:

biologia, chemia, geografia, matematyka, język angielski

język polski

matematyka

geografia

biologia

TECHNIKUM NR 2

Technik mechanik

Kwalifikacje:

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechanik

Kwalifikacje:

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik informatyk

Kwalifikacje:

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

przedmioty rozszerzone do wyboru spośród:

matematyka, fizyka / geografia

język polski

matematyka

język angielski

informatyka

§ 4 Wymagane dokumenty

Podanie (wydruk z internetu), które jest do pobrania z systemu rejestracji kandydatów, potwierdzone podpisem ucznia i jego rodzica / prawnego opiekuna.

Potwierdzona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym.

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – w przypadku potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły.

Trzy fotografie (czytelnie podpisane na odwrocie).

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

§ 5 Zasady i terminy rekrutacji.

Od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,

Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 roku – uzupełnienie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie                   o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

Do 6 lipca 2017 roku – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

7 lipca 2017 roku – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

7 lipca 2017 roku – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,

Od 7 lipca do 13 lipca 2017 roku – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – przedłożenie także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

14 lipca 2017 roku - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Najpóźniej do 17 lipca 2017 roku – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

§ 6 Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Rodzic ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Saturday the 18th. Affiliate Marketing. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux